ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του JCG
(ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τα οχήματα και ο οδηγός πρέπει να έχουν τα ακόλουθα έγκυρα έγγραφα:

Πινακίδες κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης προς τρίτους σε ισχύ.  Σε κάθε όχημα πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ. Πινακίδες ΔΟΚ ή οχήματα με πινακίδες που δεν συμμορφώνονται με την άδεια κυκλοφορίας ή με το ασφαλιστήριο δεν γίνονται δεκτά.

Οχήματα με Ελληνικές ιστορικές πινακίδες πρέπει να έχουν επί πλέον των ανωτέρω: FIVA ή FIA Card σε ισχύ και το πιστοποιητικό καταχώρησης.

ΟΔΗΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ – ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Σε κάθε όχημα είναι εγγεγραμμένο ένα πλήρωμα που αποτελείται από οδηγό και, προερετικά, συνοδηγό. Ο/Η συνοδηγός μπορεί να είναι και ανήλικος/η εφόσον την νομική ευθύνη επιμέλειας φέρει ο/η οδηγός. Στο όχημα μπορούν να υπάρχουν και άλλα άτομα μέχρι το όριο που προβλέπει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Ο/Η οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σε ισχύ για το όχημα που οδηγεί.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μπορεί να γίνουν επισκέψεις σε μουσεία της περιοχής και μνημεία ιστορικής σημασίας καθώς και η συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και συζητήσεις για πολιτιστικά θέματα ή ότι άλλο προβλέπεται από το καταστατικό του Jaguar Club of Greece.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι οδηγοί οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κυκλοφοριακούς κανονισμούς και τις οδηγίες που δίνονται από τον Εκπρόσωπο της Εκδήλωσης και να έχουν συνειδητή οδική συμπεριφορά και σύνεση σύμφωνα με τον ΚΟΚ. Σε περίπτωση εμπόδιων στο δρόμο ή άλλων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που συνέβησαν πριν την αναχώρηση, η διαδρομή ή προορισμός μπορεί να τροποποιηθεί ή ορισμένα συγκεκριμένα τμήματα της μπορεί να ακυρωθούν.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δείχνουν στον οργανωτή της εκδήλωσης ή σε αντιπρόσωπό του, όταν το ζητήσει, τα έγραφα και γενικότερα τα στοιχεία που προαναφέρθησαν για την συμμετοχή οχήματος και πληρώματος.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής χωρίς να το αιτιολογήσει. Σε περίπτωση απόρριψη εγγραφής, η Οργανωτική Επιτροπή, ενημερώνοντας έγκαιρα τον υποψήφιο συμμετέχοντα, πρέπει ταυτόχρονα να επιστρέψει το ποσό συμμετοχής που κατέβαλε.

Με εξαίρεση τα παραπάνω, το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται ποτέ, εκτός και εάν αναγράφονται σαφείς προϋποθέσεις στην αίτηση συμμετοχής για μερική ή ολική επιστροφή και μόνο εντός των χρονικών διαστημάτων που αναφέρει η αίτηση συμμετοχής (cancellation policy).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Με την εγγραφή του στην εκδήλωση, ο συμμετέχων δηλώνει για τον εαυτό του και για τα μέλη του πληρώματος του

  • ότι έχει διαβάσει τους κανονισμούς που διέπουν την Εκδήλωση και υποχρεώνεται να σέβεται, για τον εαυτό του και τα μέλη του πληρώματός του, το περιεχόμενό των.
  • ότι αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την υποχρέωση τήρησης όλων των διατάξεων που εκδίδει ο Διοργανωτής (Jaguar Club of Greece)
  • ότι υποχρεώνεται να προσαρμόζει την οδηγική του/της συμπεριφορά στις καιρικές συνθήκες και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΚΟΚ, ακόμα και σε ιδιωτικούς χώρους.
  • ότι αναλαμβάνει να επιλύσει κάθε διαφορά για γεγονότα που προκύπτουν από τη Διοργανώτρια και από τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, μέσω των μηχανισμών και μεθόδων επίλυσης που προβλέπει η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου (ΕΟΦΙΛΠΑ), παραιτούμενος/η από την παραπομπή σε άλλες αρχές πλην των αθλητικών για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του/της, καθώς και για τα μέλη του πληρώματος του/της.
  • ότι απαλλάσσει το Jaguar Club of Greece και όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη διοργάνωση της εκδήλωσης από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε υλικά αγαθά, σε άτομα ή ζώα, στον/στην ίδιο/α και στα μέλη του πληρώματος του/της, ή που δημιουργήθηκε ή προκλήθηκε σε τρίτους άτομα ή ζώα, ή οχήματα ή αντικείμενα γενικά, από τον/την συμμετέχοντα ή από τα μέλη του πληρώματος του/της.
  • ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που δημιουργείται ή προκαλείται σε τρίτους άτομα ή ζώα, ή σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων από τον/την ίδιο/α ως συμμετέχοντα ή από τα μέλη του πληρώματος του/της.
  • ότι το χρησιμοποιούμενο όχημα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι εκδηλώσεις του Jaguar Club of Greece χαρακτηρίζονται από φιλικό πνεύμα, αλληλοϋποστήριξης και ευγένειας όπως αρμόζει σε συμμετέχοντες “Gentlemen  & Ladies drivers”